Strategie

Strategie

Waardecreatie voor Limburg

In alle investeringen streeft LRM winstgeneratie na. We vragen een faire vergoeding voor de ingezette middelen, in verhouding tot het risico. De gerealiseerde winsten en vrijgekomen middelen na een exit kunnen opnieuw geïnvesteerd worden in nieuwe projecten. Winstgeneratie laat LRM toe om te opereren als een rollend fonds en het investeringsritme op lange termijn verder te zetten.

LRM investeert in bedrijven en projecten die economische activiteiten genereren in Limburg. Zo dragen wij bij aan een duurzaam behoud en groei van de tewerkstelling in Limburg. 

Naast de focus op economie en tewerkstelling, speelt ook duurzaamheid en de aandacht voor het klimaat een belangrijke rol in onze investeringsbeslissingen. Limburg beschikt over een unieke troef in vergelijking met andere regio’s in Vlaanderen: we hebben ruimte, wat maakt dat er plaats is om impactvolle klimaatprojecten te realiseren. LRM investeert actief in groene projecten, zowel wat betreft zon, wind als biomassa.

LRM zet ook in op internationalisering ter versterking van het Limburgs bedrijfsweefsel. We zetten primair in op een goede relatie met de USA via een partnerschap met de Belgisch-Amerikaanse Kamer van Koophandel Belcham. Ook opportuniteiten in de Euregio (Nederlands Limburg, Noordrijn-Westfalen, Luik en bij uitbreiding Wallonië) krijgen maximale focus. Daarvoor werken we samen met LIOF en NRW.BANK.

 

Smart money

Met ‘smart money’ of ‘slim geld’ willen we de passage van LRM in het bedrijf niet alleen financieel, maar ook inhoudelijk en strategisch relevant maken voor de ondernemer en het bedrijf. Zo biedt LRM heel wat toegevoegde waarde aan (potentiële) portfoliobedrijven. 

LRM streeft ernaar om een 'slimme' invloed uit te oefenen op alle sectoren waarin ze investeert, door expertise, ervaring, innovatief vastgoed en een sterke communitywerking ter beschikking te stellen.

Langetermijnpartnerships

Elke activiteit van LRM gebeurt met het oog op een partnership op lange termijn, zowel met private als publieke partijen. Transparantie en respect staan daarbij centraal. LRM stapt in principe niet mee in het dagelijks beleid van een onderneming, maar wil wel een actieve bijdrage leveren in de strategiebepaling.

Met private partijen 
Dit partnerschap leidt op veel vlakken tot synergie, kennisbundeling en grotere efficiëntie. Als generalist staat LRM open om te investeren samen met andere - al dan niet gespecialiseerde - partijen. 

Met publieke partijen 
De ontwikkeling van bedrijfsinfrastructuur vereist een langetermijnvisie. De administratieve procedures nemen soms jaren in beslag. Door een partnership aan te gaan met lokale stads- en gemeentebesturen en hogere overheden kan LRM ontwikkelingsprocessen beter stroomlijnen. Zo komen projecten zoals de bouw van bedrijventerreinen sneller tot stand. Verder onderhoudt LRM goede samenwerkingsverbanden met diverse kennisinstellingen.