Nieuws - 05/04/19

Vlaamse regering en LRM ondertekenen nieuwe samenwerkingsovereenkomst

De Vlaamse regering zette vandaag het licht op groen voor een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de Limburgse Investeringsmaatschappij LRM voor de komende vijf jaar. Dat gebeurde na een positieve audit van de voorbije vijf jaar door Idea Consult. In de periode 2014-2017 investeerde LRM 295,7 miljoen euro in 284 dossiers. Het realiseerde in die periode een resultaat van 195 miljoen euro en keerde 40 miljoen euro aan dividenden uit. Eind vorig jaar kreeg LRM ook al een goed rapport van het Rekenhof. Het Rekenhof auditte LRM op vlak van transparantie en financiële rapportering.


LRM werd in 1994 opgericht naar aanleiding van de sluiting van de Limburgse mijnen. LRM heeft eerst en vooral de opdracht om de mijnsites te herbestemmen en opnieuw te valoriseren (waaronder Terhills in Maasmechelen/Dilsen-Stokkem, be-MINE in Beringen en Greenville in Houthalen-Helchteren). LRM staat in voor de nazorg van de mijnsluitingen, zoals mijnschade, bemaling en sociale verplichtingen ten opzichte van de ex-mijnwerkers. Daarnaast is LRM een rollend fonds dat kapitaal en financiële middelen ter beschikking stelt van beloftevolle bedrijven in Limburg en het economische weefsel versterkt.

LRM ontwikkelt ook bedrijventerreinen en innovatief vastgoed, zoals bedrijvencampussen (onder andere de succesvolle Corda Campus in Hasselt) en incubatoren (waaronder recent nog DronePort in Sint-Truiden). LRM trekt sinds enkele jaren ook de klimaatkaart door te investeren in grootschalige klimaatinvesteringsprojecten. De teller staat voorlopig op 242 MW aan energie via windturbines, zonneparken en biomassaprojecten, in theorie goed voor groene stroom aan meer dan 120.000 gezinnen. De meest in het oog springende klimaatprojecten zijn het Kristal Solar Park in Lommel dat deze zomer opgeleverd zal worden, met zijn 99MWp het grootste van de Benelux, en het batterijpark van 18 MW op de Terhills-site in Dilsen-Stokkem. LRM heeft ook enkele drijvende zonneparken in de pijplijn.

Op 13 juni 2014 werd, op voordracht van onze voogdijminister Philippe Muyters, een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen LRM en het Vlaamse Gewest met einddatum juni 2019. Eind vorig jaar werd de LRM-werking doorgelicht door Idea Consult. Zij leverden een gunstig rapport af. Ook het Rekenhof en het Vlaams Parlement waren positief over LRM’s transparantie en financiële rapportering. Vandaag bevestigde de Vlaamse regering het belang van continuïteit en zette ze haar handtekening onder een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de komende vijf jaar.


Dynamische investeerder

Idea Consult berekende dat LRM in de periode 2014-2017 voor een totaalbedrag van 295,7 miljoen euro investeerde in 284 dossiers. Van dat bedrag ging er 103 miljoen euro naar innovatief vastgoed en belevingsvastgoed, zoals de succesvolle bedrijvencampus Corda Campus, de mijnsites be-MINE en Terhills, en het incubatorennetwerk. 148,8 miljoen euro ging naar kapitaalparticipaties en mezzaninefinanciering van Limburgse bedrijven. De rest ging naar fund-of-fund investeringen en andere financieringsproducten zoals de laagdrempelige KlimOp-lening en de Plus-lening.

De resultaten over boekjaar 2018 worden pas bekendgemaakt op 20 mei aanstaande, n.a.v. de jaarvergadering van LRM.

LRM voert de facto een anticyclisch investeringsbeleid en balanceert haar inspanningen op vlak van vastgoed en risicokapitaal. Dat wil zeggen dat LRM actiever is op vlak van risicokapitaal en minder in vastgoed wanneer de toegang tot bedrijfsfinanciering via de reguliere markt moeilijker is, en omgekeerd. In 2014 ging 77% van de investeringen van LRM naar bedrijfsfinanciering, 23% ging naar investeringen in vastgoed– en projectontwikkeling. In 2017 lag die verhouding op 50%-50%.

Idea Consult berekende dat LRM in 2017 een investeringsportefeuille van 365 miljoen euro beheerde. Daarnaast had LRM op haar balans 150 miljoen euro aan geldbeleggingen (per eind 2017) en 63 miljoen euro aan liquide middelen.

De financiële resultaten stegen van 9,6 miljoen euro in 2014 tot 236,8 miljoen euro in 2016, het jaar van een belangrijke en succesvolle verkoop, en daalden terug naar 60,9 miljoen euro in 2017.

Dividenden

In de samenwerkingsovereenkomst van LRM staat een inspanningsverbintenis om jaarlijks een dividend van minstens 10 miljoen euro uit te keren aan het Vlaams Gewest voor zover de winst van het boekjaar en de beschikbare reserves het toelaten. Het Vlaams Gewest stort het LRM-dividend op basis van een protocol met de provincie Limburg integraal door naar de stichting Limburg Sterk Merk (LSM) om te herinvesteren in niet-rendementsgebonden projecten in Limburg. LRM is geen partij in deze overeenkomst: er is een strikte scheiding tussen het zakelijke LRM en het maatschappelijke LSM.

In de periode 2014-2017 werd een gecumuleerd dividend van 40 miljoen euro uitgekeerd op een resultaat van ongeveer 195 miljoen euro. 20% van de cumulatieve winsten werden bijgevolg uitgekeerd als dividend.

Accenten in de nieuwe overeenkomst

LRM is een privaatrechtrechtelijk, extern verzelfstandigd agentschap, dat autonoom investeringsbeslissingen neemt binnen een afgesproken strategisch kader afgestemd met haar Raad van Bestuur. Het strategisch kader van LRM is specifiek en bepaalt de eigenheid van de Limburgse investeringsmaatschappij.

 

De zeven bouwstenen van dat strategisch kader zijn de volgende:

 1. Economische meerwaarde genereren voor Limburg: in haar investeringen en financieringen moet LRM steeds een aanwijsbare link met Limburg aantonen. LRM kan echter ook specifiek investeren buiten Vlaanderen als dat bijdraagt tot de versterking van Limburgse sectoren en projecten.
 1. Complementariteit aan de markt: LRM moet haar werking afstemmen op de markt en dient in te spelen op financieringsnoden die niet structureel en volledig door de private markt worden aangeboden. Ook in haar investeringsbeleid dient LRM zich in haar werkwijze of doelstellingen te onderscheiden van de private markt. Van LRM wordt verwacht dat zij investeert in een ervaren investeringsteam en aandacht heeft voor talentontwikkeling en een actief opleidings- en doorstromingsbeleid.
 1. Hefboomfinancier of facilitator: LRM moet ernaar streven zo veel mogelijk andere private middelen te mobiliseren voor bedrijven en projecten in Limburg.
 1. Katalysator: LRM is een katalysator voor de groei en/of internationalisering van bedrijven die werkgelegenheid of impact genereren in Limburg.
 1. Verankering van bedrijven: LRM streeft ernaar om ondernemingen te overtuigen hun activiteiten structureel in te bedden in het Limburgse en Vlaamse innovatieweefsel en om hen duurzaam te laten doorgroeien in Vlaanderen. Bijzondere aandacht gaat uit naar jonge snelgroeiende scale-ups, overdracht van ondernemingen en buitenlandse ondernemingen te overtuigen om activiteiten op te starten in Limburg.
 1. Vlaamse beleidsdoelstellingen: LRM geeft een impuls aan investeringen en projecten die de Vlaamse beleidsdoelstellingen ondersteunen.
 1. Klimaatdoelstellingen en verduurzaming: LRM geeft impulsen aan investeringen en projecten die bijdragen tot een verduurzaming van het Limburgs economisch weefsel.

 

Het operationele werkingskader wordt omschreven aan de hand van zes principes:

 1. Rollend fonds: LRM is een rollend investeringsfonds, met andere woorden een volledige zelfbedruipende organisatie waarbij de opbrengsten uit gerealiseerde investeringen opnieuw worden geïnvesteerd. LRM dient winstmaximalisatie na te streven en aanvaardt enkel rendementsgedreven investeringen.
 1. Samenwerking met partners: LRM werkt samen met andere organisaties in Limburg en Vlaanderen en staat open voor samenwerking met private investeringsmaatschappijen en strategische onderzoekscentra.
 1. Economische coördinator: LRM neemt meerdere rollen op in het FRIS-model (Full Regional Innovation System). Naast haar kerntaak als investeringsfonds, neemt LRM een actieve rol op als incubator, katalysator en community-beheerder in specifieke ecosystemen (met als fundament de verschillende campussen en incubatoren onder haar beheer).
 1. Strategische, duurzame en rendabele projecten voor Limburg: LRM dient verder te werken aan een uitgebalanceerde portefeuille van vastgoed en risicokapitaal en stelt verschillende financiële instrumenten ter beschikking (diverse vormen van bedrijfsfinanciering en risicokapitaal)
 1. Ontwikkeling van mijnterreinen en nazorg: de mijnsites zijn in volle transformatie. LRM moet de nodige mensen en middelen blijven vrijmaken voor de herbestemming, ontwikkeling, positionering en (internationale) verbinding van de mijnsites. LRM staat ook (eeuwig) in voor sociale en milieuhygiënische verplichtingen ten gevolge van de mijnsluitingen (mijnschade en bemaling).

De overeenkomst regelt ook de verhouding met andere investeringsmaatschappijen van de Vlaamse overheid en erkent dat LRM haar eigen expertise en werkingsgebied heeft. Gelijktijdige rechtstreekse investeringen worden in principe als suboptimaal beschouwd en dienen zoveel als mogelijk vermeden te worden.

 

***

Tom Vanham, Algemeen Directeur LRM: “Als het goed gaat met Limburg, gaat het goed met Vlaanderen. LRM wil dé katalysator zijn en blijven voor de verdere economische groei in Limburg. We zijn blij met de nieuwe samenwerkingsovereenkomst en het vertrouwen dat we van de Vlaamse overheid opnieuw gekregen hebben. De nieuwe overeenkomst zorgt voor continuïteit, bevestigt LRM in haar rol van dynamische investeerder in ondernemingen, innovatieve vastgoed- en klimaatprojecten en ontwikkelaar van het Limburgse mijnerfgoed. Ook in de komende vijf jaar zal LRM haar schouders zetten onder de versterking en verduurzaming van het economisch weefsel in Limburg.”

***