News - 21/09/18

Natuurpunt, Werkgroep Levend Zand, ARABEL, LRM en stad Lommel bevestigen akkoord over bouw zonnepark

Op 26 oktober 2017 ondertekenden Natuurpunt, de Werkgroep Levend Zand, ARABEL, LRM en de stad Lommel een charter voor “Natuur op bedrijventerrein Kristalpark III” in Lommel. Op 14 september 2018 meldden diverse media dat deze natuurdeal onder druk zou staan. Na een terreinbezoek op 17 september 2018 werden de afspraken uit 2017 gefinetuned en is er een akkoord over bijkomende maatregelen zodat de kwetsbare natuur in het gebied zoveel mogelijk gevrijwaard blijft tijdens de bouwwerken.

Charter “Natuur op bedrijventerrein Kristalpark III”

De vijf afspraken uit het charter uit 2017 blijven overeind. Cohabitatie tussen bedrijventerrein Kristalpark III en natuur blijft een realistisch streefdoel. De partners erkennen nog steeds de economische finaliteit van het bedrijventerrein en de nood aan rechtszekerheid inzake bedrijfsvoering en de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein. De verbrede natuurbuffer van 50ha blijft gevrijwaard, er komt een natuurvriendelijk beheer van het zonnepark en in samenspraak met Natuurpunt werden zones “Tijdelijke Natuur” afgebakend die tijdens de bouw van het zonnepark niet betreden zullen worden (No Go zones).

Bouw zonnepark

Op 30 januari 2018 ontving Kristal Solar Park, een samenwerking tussen LRM, de stad Lommel en Nyrstar, een stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van het zonnepark. Tijdens een terreinbezoek op 17 september heeft een delegatie van Natuurpunt, Werkgroep Levend Zand, LRM en de stad Lommel samen met Fabricom de situatie op het terrein geanalyseerd en werden bijkomende afspraken gemaakt over bescherming.

De natuurbuffer van 50ha op het industrieterrein blijft uiteraard onaangeroerd. Over de timing is afgesproken dat de grondwerken op de meest kwetsbare zones van het zonnepark het laatst zullen starten. Tijdens het terreinbezoek werd ook de meest natuurgevoelige zone bezocht. De grondwerker zal deze zone klepelen met afvoer van de vegetatie naar de natuurbuffer. Vervolgens wordt het reliëf van deze zone met een drone in kaart gebracht. Dit 3D-model laat toe om tijdens de werken het microreliëf van het terrein zoveel mogelijk te bewaren. ANB, het Agentschap voor Natuur en Bos, zal deze werken in samenspraak met de aannemer nauwgezet opvolgen, in nauw overleg met Natuurpunt, Werkgroep Levend Zand en ARABEL. Tenslotte maakten de partners ook verdere afspraken over het transport van heideplagsel naar een deel van de natuurbuffer.

Opvolging charter

De ondertekenaars van het charter bevestigen het partnerschap en zullen in nauw overleg de bouwwerken van het zonnepark opvolgen. Met het terreinbezoek zijn de afspraken gefinetuned en is het vertrouwen in de samenwerking hersteld.