News - 22/04/22

be-MINE NV trekt vergunningsaanvraag voor woonontwikkeling Houtpark in

Nieuw verkavelingsvoorstel in overleg met stad Beringen

Beringen - In overleg met de stad Beringen heeft be-MINE NV de vergunningsaanvraag voor woonontwikkeling op de be-MINE-site ingetrokken. Tijdens de lopende vergunningsprocedure en consultatierondes zijn er via stadsdiensten en stakeholders voorstellen geformuleerd die het project kunnen versterken, maar die nog bijkomend onderzoek vergen. Met stad Beringen werd een intentieverklaring ondertekend om de nieuwe plannen samen vorm te geven. Het blijft immers de bedoeling van zowel stad Beringen als be-MINE om een breed gedragen woonproject te realiseren op de voormalige mijnsite te Beringen.

be-MINE en stad Beringen slaan de handen in elkaar om een gedragen woonproject voor het Houtpark, onderdeel van de Publiek Private Samenwerking ‘Beringen-Mijn’, verder mogelijk te maken. Een aantal verfijningen en verduidelijkingen van het huidig ingediende verkavelingsdossier blijken wenselijk om te komen tot een kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling van een nieuw stuk stad op de site Houtpark. Dat kon niet worden aangepakt binnen de lopende procedure, daarom zal be-MINE de lopende verkavelingsaanvraag intrekken en de partijen binnen de lijnen van een afgebakend traject samen zullen werken aan een bijgestuurd verkavelingsdossier voor het Houtpark.

“Als stad bevestigen we hiermee onze afspraken uit het verleden waarbij we be-MINE het aansnijden van het Houtpark voor woonontwikkeling hebben toegestaan. We engageren ons om samen als partners een verder traject te lopen. De doelstelling bestaat erin om met een bijgestuurd verkavelingsdossier sterkere bouwstenen te leggen voor een kwalitatieve woonontwikkeling die kan gedragen worden door alle partijen, de buurt en alle belanghebbenden die de site een warm hart toedragen”, aldus burgemeester Thomas Vints.

Stad Beringen en be-MINE hebben in een engagementsverklaring een gezamenlijk traject uitgetekend om deze verfijningen en verduidelijkingen te bespreken en te komen tot een gedragen resultaat in het kader van het maximaliseren van woon- en omgevingskwaliteiten voor het Houtpark en - bij uitbreiding - voor Beringen-Mijn.

We vertrekken niet van een wit blad en behouden zeker de positieve kwaliteiten van het actuele verkavelingsdossier zoals bijvoorbeeld het teruggeven van 5ha groene parkruimte (op 11ha projectgebied) aan de gemeenschap, het verlengen van de vista-as vanuit het Waterkasteel richting Stationsstraat, de doorkijk vanuit de Stationsstraat naar de mijngebouwen en terril, enzovoort. Daar waar het nog beter kan, zullen we in gezamenlijk overleg met de stad exploreren, detailleren en verfijnen in opvolging van het reeds doorlopen traject met de stad. We koppelen dit traject ook zeker aan het creëren van draagvlak door gezamenlijk informatie te verschaffen aan de buurt en belanghebbenden”, aldus Pieter Vandergraesen, algemeen directeur be-MINE.

De stad en be-MINE hebben een lijst opgemaakt van te bespreken elementen. Die werd gekoppeld aan een strakke vergaderkalender die ertoe moet leiden dat er begin oktober 2022 een bijgestuurd verkavelingsdossier op de wereld komt waar de stad, be-MINE en de belanghebbenden zich in kunnen vinden. Een verkaveling voor het Houtpark met een gezond evenwicht tussen een ontspannen woonmilieu op maat van Beringen en stedelijke verdichting enerzijds en tussen (betaalbaar) wonen voor gezinnen in grondgebonden woningen en wonen in appartementen voor starters en ouderen anderzijds blijft de doelstelling.